Nr 3/2022

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego

nr 3/2022

wybrana została oferta firmy IMT Technologies § Solution Sp. z o.o.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022

Urządzenie do automatycznej inspekcji optycznej – AOI 

Zakup jest finansowany w ramach programu „Szafir”

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce

Odbiorca:

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51,  Lubiczów,

05-082 Stare Babice, Polska

NIP: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

e-mailem na adres: rnigot@telesystem.eu

T: + 48 22 722 00 15 wew. 333

F: + 48 22 722 00 15 wew. 201

Kryteria wyboru:

Warunkiem koniecznym do oceny ofert jest pełna zgodność z:

– minimalnymi warunkami specyfikacji technicznej

– warunkami finansowymi

W ocenie porównawczej ofert brany pod uwagę będzie warunek:

– cena w PLN – 100%

Termin dostarczenia oferty:

15.10.2022 r. (na prośbę oferenta termin może zostać wydłużony)

Okres ważności oferty:

4 tygodnie

Specyfikacja:
OPIS:

Urządzenie do automatycznej inspekcji optycznej pakietów elektronicznych – AOI

WYMAGANIA:

Wymagania które mogą zostać spełnione w rozbudowanej wersji urządzenia proszę zaznaczyć : „dostępne w opcji” 

 Wymagania ogólne:

 1. Optyczna analiza 3D z telecentryczną optyką z kalibracją w trzech osiach
 2. Urządzenie typu „in-line”
 3. Współpraca z podajnikiem/odbiornikiem/sortownikiem płytek – standard SMEMA
 4. Zewnętrzna stacja do programowania offline
 5. Zewnętrzna stacja podglądu przebiegu procesu weryfikacji płytek
 6. Możliwość rozbudowy/modyfikacji  hardware’owej (po instalacji maszyny) w zakresie implementacji nowych funkcjonalności

 Wymagania techniczne:

 1. Obszar roboczy: minimum 500x510mm
 2. Rozdzielczość kamery umożliwiająca analizę montażu/lutowania elementów do rozmiaru  01005 włącznie
 3. Wykorzystanie plików CAD/Gerber do programowania
 4. Programowanie bez konieczności posiadania płytki (tylko z plików CAD)   
 5. Możliwość stosowania aluminiowych nośników dla płytek o niestandardowym kształcie do grubości nośnika >= 3mm
 6. Automatyczna korekcja w osi „Z” ugięcia płytek (np. płytki typu flex, flex-rigid)
 7. Akceptacja elementów o wysokości do 40mm
 8. Pomiar wysokości
 9. Pomiar objętości lutowia
 10. Zaimplementowana weryfikacja na zgodność ze standardem IPC klasa 1, 2 i 3
 11. Detekcja tekstu (OCR/OCV) w opisach elementów
 12. Detekcja tekstu (OCR/OCV), kodów 1D, 2D w numeracji pakietów
 13. Analiza lutowania THT
 14. Detekcja zimnych lutów (lutowie ołowiowe SnPb)
 15. Detekcja zwarć
 16. Detekcja ciał obcych na płytce
 17. Wykrywanie uniesionych wyprowadzeń
 18. Wykrywanie uniesionych (jednostronnie) komponentów
 19. Pomiar współpłaszczyznowości zmontowanych elementów „BGA
 20. Wykrywanie przesunięcia komponentu
 21. Nieczułość na kolor płytki w tym kolor płytek typu „flex”
 22. Tworzenie programowego powielania (panelizacji) istniejących programów dla pojedynczych pakietów
 23. Uwzględnienia w programie opcji montażowych ( alternatywny element, alternatywny opis elementu, możliwość braku elementu) w jednym programie
 24. Weryfikacja poprawności nadruku pasty lutowniczej – funkcje SPI

 Wymagania software’owe:

 1. Zapis danych z procesu – „traceability”
 2. Funkcje statystyczne z przeprowadzonych analiz zapisywane w powszechnie odczytywalnym formacie plików
 3. Oprogramowanie systemowe „Microsoft Windows” w wersji 10 z zapewnieniem wsparcia technicznego dotyczącym bieżących aktualizacji bezpieczeństwa
 4. Możliwość rozbudowy softwarowej (po instalacji maszyny) w zakresie implementacji nowych funkcjonalności

 Wymagania serwisowe:

 1. Lokalizacja serwisu w Polsce
 2. Możliwość przeprowadzenia prostej akcji serwisowej lub wsparcia technicznego „on-line” po wcześniejszym spisaniu umowy o poufności
 3. Czas reakcji na zgłoszenie o konieczności interwencji  serwisowej gwarancyjnej lub pogwarancyjnej nie dłuższy niż 24 godziny
 4. Dostępność części zamiennych z magazynów europejskich.
 5. Możliwość postawienia maszyny zastępczej na czas poważnej usterki,

Wymagania organizacyjne:

 1. Sprzedawca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu
 2. Instalacja, uruchomienie i kalibracja urządzenia w miejscu docelowym (CRW Telesystem-Mesko)
 3. Szkolenie po instalacji w siedzibie CRW Telesystem-Mesko dla minimum 4-5 osób
 4. Okres gwarancyjny to minimum 1 rok od daty zakończenia procedury instalacji
 5. Instrukcja obsługi w języku polskim

Wymagania dotyczące ceny:

 1. Cena musi być wyrażona w PLN

    ——————- koniec zapytania ————————-

Dofinansowano z budżetu państwa

COPYRIGHT © BY TELESYSTEM MESKO SP. Z O.O.

Nr 1/2023

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym

zapytania ofertowego nr 1/2023

wybrana została oferta firmy ENVIBRA Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023

wybrana została oferta firmy ENVIBRA Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023

Dostawa kompletnego stanowiska do badań wibracyjnych i udarowych 

Zakup jest finansowany w ramach programu „Szafir”

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce.
Na podstawie umowy nr: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2020

Odbiorca: CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

Lubiczów, ul. Warszawska 51

05-082 Stare Babice, Polska

NIP: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

Oferty należy przesłać pocztą e-mail na adres: mtracz@telesystem.eu

Kryteria wyboru:

Warunkiem koniecznym do oceny ofert jest podanie:

– warunków finansowych (cena).

– terminu dostawy.

Oferty w których nie będą podane warunki finansowe oraz te, w których nie będzie podany termin dostawy, nie będą brane pod uwagę.

W ocenie porównawczej ofert brane pod uwagę będą kryteria:

– cena oferty brutto w PLN – 60 pkt.

– termin dostawy – 40 pkt.

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + T

gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena oferty brutto w PLN, 

T – liczba punktów przyznanych w ofercie w oparciu o kryterium – termin dostawy,

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające wyżej wymienionym kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 60,00 pkt. w kryterium cena oraz maksymalnie 40,00 pkt. w kryterium termin dostawy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma najwyższą liczbę punktów.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ponownych ofert, w których wskazana cena nie może być wyższa niż cena podana w pierwotnej ofercie.

Wyniki z przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane na stronie Zamawiającego, na której widnieje niniejsze zapytanie.

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Szczegółowy sposób oceny ofert pod kątem ceny oraz terminu dostawy znajduje się w dalszej części przedmiotowego Zapytania ofertowego nr 1/2023

Termin dostarczenia oferty:

Do 18.05.2023r. (włącznie)

Okres ważności oferty:

4 tygodnie

Wymagana dostawa:

do 4 tygodni od złożenia zamówienia  

Przedmiot:

Zestaw urządzeń i oprogramowania do wzbudzania i analizy drgań.

Specyfikacja:

Przedmiotowe urządzenie musi spełniać wymagania środowiskowe Unii Europejskiej oraz być certyfikowane CE. 

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymienionymi normami: 

 • PN-EN-60068-2-27,
 • PN-EN-60068-2-6,
 • PN-EN-60068-2-64,
 • NO-06-A103,
 • NO-06-A107,
 • MIL-810-G.

Elementy składowe stanowiska muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

1.  Układ wymuszenia obciążeń dynamicznych o następujących parametrach:

 • Maksymalne wychylenie elementu wykonawczego do pobudzeń harmonicznych nie mniej niż 50mm p-p,
 • Maksymalna siła wzbudnika do pobudzeń harmonicznych nie mniejsza niż 22kN,
 • Maksymalne obciążenie statyczne elementu wykonawczego w osi Z: nie mniej niż 300kg,
 • Masa ruchoma elementu wykonawczego nie większa niż 25kg, masa liczona bez osprzętu do chwytania próbek,
 • Rezonans zespołu wibroizolacji układu wymuszeń dynamicznych, poniżej 4Hz,
 • Rezonans elementu wykonawczego nie mniej niż 2600Hz,
 • Pole magnetyczne resztkowe, rozproszone nad stołem wibracyjnym, nie więcej niż 10 gauss, mierzone na wysokości 150mm od powierzchni mocowania głowicy wzbudnika,
 • Średnica elementu wykonawczego nie mniejsza niż 330mm, zawierająca co najmniej 25x otworów montażowych, M8 lub M10, do mocowania osprzętu do chwytania badanych próbek,
 • Rozmiar dodatkowego stolika wibracyjnego do pracy w osi pionowej nie mniej niż 450×450[mm] oraz o masie całkowitej stolika nie przekraczającej 12kg,
 • Masa całkowita układu wymuszającego obciążenia dynamiczne nie większa niż 1700kg.

2.  Układ kontrolno-pomiarowy do sterowania wymuszeń dynamicznych:

 • Co najmniej 4 kanały analogowe wejściowe typu BNC o rozdzielczości przetwornika A/C co najmniej 24bit, do pomiaru amplitud przemieszczenia i przyspieszenia, przetwornikami piezoelektrycznymi typu IEPE oraz TEDS, z możliwością przyszłej rozbudowy do co najmniej 8 kanałów analogowych pracujących synchronicznie w trybie sterowania lub monitoringu,
 • Co najmniej 1 kanał analogowy wyjściowy typu BNC o rozdzielczości przetwornika C/A minimum 16bit, do generowania sygnału napięciowego +/-10V AC, sterującego układem wymuszeń dynamicznych,
 • Interfejs łączności z PC za pomocą USB lub LAN,
 • Możliwość generowania sygnału harmonicznego w zakresie od 1Hz do 4900Hz lub w szerszym zakresie, z nadążnym sterowaniem układem wymuszenia obciążeniami dynamicznymi w pętli sprzężenia zwrotnego, zapewniając zadaną amplitudę i częstotliwość drgań na elemencie wykonawczym oraz badanej próbce,

– z możliwością nastawy co najmniej 50 punktów przejścia (przyspieszenie, prędkość lub przemieszczenie),

– z możliwością nastawy prędkości przemiatania co najmniej 5000Hz /min.

 • Możliwość generowania sygnału losowego w zakresie od 1Hz do 4900Hz lub w szerszym zakresie, z nadążnym sterowaniem układem wymuszenia obciążeniami dynamicznymi w pętli sprzężenia zwrotnego, zapewniając zadaną amplitudę i częstotliwość drgań na elemencie wykonawczym oraz badanej próbce,

– o rozdzielczości widmowej co najmniej 12 000 linii kontrolnych,

– możliwość nastawy testu poprzez skalowanie procentowe gęstości widmowej mocy, definicję nachylenia  zbocza widmowego dB/oct., skalowanie wartości skutecznej RMS, wprowadzanie wartości gęstości widmowej  mocy dla indywidualnych częstotliwościowych punktów przejścia
(z możliwością zdefiniowania co najmniej 1000 przejść).

 • Możliwość generowania sygnału udarowego w zakresie czasu trwania impulsu w zakresie co najmniej od 1ms do 1000ms, z nadążnym sterowaniem układem wymuszenia obciążeniami dynamicznymi w pętli sprzężenia zwrotnego, zapewniając zadaną amplitudę i częstotliwość drgań na elemencie wykonawczym oraz badanej próbce,

– z możliwością generowania impulsów o kształcie co najmniej: półsinusoidy, trapezoidy, prostokąta,  piłokształtnym,

– z możliwością zapisu sygnału sterującego impulsem (drive voltage), dla późniejszego odtworzenia (drive  recall) w innym cyklu badawczym.

 • Zainstalowany wyłącznik bezpieczeństwa zatrzymujący generowany sygnał z nastawnym opóźnieniem,
 • Licencja oprogramowania kontrolno-pomiarowego, przypisana do karty sterującej, bez konieczności odblokowywania funkcjonalności układu kontrolno-pomiarowego, dodatkowymi kluczami programowymi lub sprzętowymi (np. USB dongle).

3.  Układ pomiarowo-rejestrujący do archiwizacji przebiegu badania o następujących właściwościach:

 • Zapewnia rejestrację czasu trwania badania, liczbę zrealizowanych cykli wymuszeń dynamicznych oraz amplitud zmierzonych cykli dla wybranych punktów pomiarowych,
 • Posiada co najmniej 4 wejścia pomiarowe zapewniające funkcjonalność podłączenia sygnałów napięciowych, przetwornika typu IEPE oraz TEDS,
 • Rozdzielczość przetwornika A/C co najmniej 24bit typu SAR,
 • Prędkość próbkowania sygnałów co najmniej 20kS/s na kanał,
  bez redukcji prędkości przy zwiększeniu ilości kanałów podczas synchronicznego pomiaru,
 • Możliwość pomiaru sygnałów surowych oraz filtrowanych w dziedzinie czasu oraz częstotliwości,
 • Filtry sygnałowe nastawne: anty-aliasingowe, zmiennej nastawnej częstotliwości odcięcia, dolno- i górnoprzepustowe, śledzące,
 • Możliwość zaawansowanych obliczeń funkcyjnych na mierzonym sygnale, w czasie rzeczywistym, zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości, takie jak: statystyka (MIN/MAX/RMS/MEAN/Peak-Peak, itd.), całkowanie, różniczkowanie, działania algebraiczne, analiza FFT, obliczanie średnich kroczących i  zaawansowane obliczenia korelacji sygnałów,
 • Podgląd sygnału w formie okna oscyloskopowego, rejestratora taśmowego, analizatora widma, miernika cyfrowego, itd.,
 • Możliwość rejestracji mierzonego surowego sygnału w dziedzinie czasu oraz sygnału przeliczonego wybranymi funkcjami, o długości ograniczonej pojemnością wskazanego dysku rejestracji: z możliwością wskazania zewnętrznego dysku twardego,
 • Możliwość podglądu oraz post-analizy i przetwarzania zarejestrowanego wcześniej sygnału, za pomocą dostarczonego oprogramowania o wyżej wymienionej funkcjonalności, na dowolnej ilości komputerów klasy PC,
 • Wejścia pomiarowe zabezpieczone przed przepięciem co najmniej 50V (ciągłe) oraz 200V (chwilowe 10ms),
 • Zakres temperatury pracy układu pomiarowego co najmniej od -40°C do +85°C,
 • Szczelność układu pomiarowego IP67 lub wyższa, wytrzymałość na udary nie mniej niż 100g 6ms (wg. PN-EN-60068-2-27),
 • Licencja oprogramowania pomiarowo-rejestrującego, przypisana do karty pomiarowej, bez konieczności odblokowywania funkcjonalności układu pomiarowego, dodatkowymi kluczami programowymi lub sprzętowymi (np. USB dongle),
 • Interfejs komunikacji z PC za pomocą LAN, z możliwością połączenia większej ilości kompatybilnych wielokanałowych kart pomiarowych, zapewniając synchronizację sygnału pomiarowego ze wszystkich połączonych kart,
 • Zawiera komputer typu przenośnego (laptop) o następujących właściwościach:

– przekątna ekranu 15,6”

– procesor co najmniej Intel Core i5 (lub równoważny), minimum cztery rdzenie,

– pamięć RAM co najmniej 16 GB,

– dysk SSD co najmniej 512GB,

– złącze HDMI pełnowymiarowe, USB (trzy) w tym USB 3.0 (dwa),

– karta sieciowa min. 1 Gb/s, złącze Ethernet, WiFi i Bluetooth,

– czytnik kart pamięci,

– klawiatura pełnowymiarowa z klawiaturą numeryczną,

– system operacyjny Windows 10 Pro, 64 bit lub nowszy

– akumulator i zasilacz sieciowy,

– torba.

 • Zawiera przetwornik przyspieszenia typu IEPE o właściwościach:

– zakres częstotliwości przynajmniej 1 Hz – 5 kHz (dla odchylania charakterystyki czułości ±5%),

– zakres maksymalny >98 [m/s2] (peak),

– czułość przetwornika min. 50 [mV/g]

– waga – maksymalnie 10 g,

– złącze – z boku obudowy,

– przewód sygnałowy o długości min. 6 m zakończony wtykiem BNC,

– wkręt montażowy i adapter adhezyjny do jego przymocowania.

W celu potwierdzenia parametrów technicznych wymaga się przedstawienia broszur urządzenia lub kart katalogowych.

Wymagania serwisowe:

 1. Lokalizacja serwisu w Polsce.
 2. Możliwość przeprowadzenia prostej akcji serwisowej lub wsparcia technicznego „on-line” po wcześniejszym spisaniu umowy o poufności.
 3. Czas reakcji na zgłoszenie o konieczności interwencji  serwisowej gwarancyjnej lub pogwarancyjnej nie dłuższy niż 48 godziny.
 4. Dostępność części zamiennych z magazynów europejskich.
 5. Możliwość postawienia maszyny zastępczej na czas poważnej usterki.

Wymagania organizacyjne:

 1. Wraz ze złożoną ofertą Wykonawca powinien przesłać szczegółowe warunki instalacyjne przedmiotowego urządzenia w których zostaną określone wszelkie istotne parametry wymagane w celu poprawnego montażu urządzenia np. określenie minimalnej wielkości i warunków technicznych pomieszczenia
  w którym będzie zainstalowane przedmiotowe urządzenie, określenie wymaganego zasilania, określenie hałasu generowanego przez przedmiotowe urządzenie oraz urządzenia peryferyjne/osprzęt, itp.
 2. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu.
 3. Okres gwarancyjny to minimum 2 lata od daty zakończenia procedury instalacji.
 4. Instrukcja obsługi w języku polskim.
 5. Kompleksowa dostawa w docelowe miejsce pracy.
 6. Montaż elementów składowych stanowiska, integracje wszystkich podzespołów.
 7. Instalacja kompletnego stanowiska badawczego w docelowym miejscu pracy.
 8. Ustawienie i osiowanie wszystkich podzespołów.
 9. Uruchomienie stanowiska i testy rozruchowe.

    10. Próby odbiorcze na obiekcie o masie nie większej niż 20kg zgodnie z procedurami badawczymi opisanymi w normach:

a)   PN-EN-60068-2-27,

b)   PN-EN-60068-2-6,

c)    PN-EN-60068-2-64,

d)   NO-06-A103,

e)   NO-06-A107,

f)    MIL-810-G

11. Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi i eksploatacji stanowiska badawczego, minimum 1 dzień.

Wymagania dotyczące ceny oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

 1. Cena powinna być wyrażona w PLN.
 2. W przypadku, kiedy oferta zostanie złożona w walucie obcej, na potrzeby rozstrzygnięcia zapytania zostanie ona przeliczona na złotówki wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
 3. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena oprócz przedmiotowego zestawu urządzeń i oprogramowania do wzbudzania i analizy drgań musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie
  i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenie ofertowej brutto, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie posiadane informacje
  o przedmiocie zamówienia w szczególności koszt dostarczenia (transportu), instalacji oraz uruchomienia urządzenia w miejscu docelowym (CRW Telesystem-Mesko) jak również koszt szkolenia personelu Zamawiającego
  z obsługi i eksploatacji stanowiska badawczego, minimum 1 dzień.
 5. Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

           CN

C =              x 100 x 60 %

          Co

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1,00 % = 1,00 pkt.,

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

Co – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Wymagania dotyczące terminu dostawy oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

 1. Oferty z terminem dostawy do 30.06.2023r. otrzymają 40,00 pkt. natomiast oferty z terminem dostawy po 30.06.2023r. otrzymają 0,00 pkt.

Postanowienia końcowe: 

 1. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
 2. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
 3. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

      ——————- koniec zapytania ————————-

 Dofinansowano z budżetu państwa

COPYRIGHT © BY TELESYSTEM MESKO SP. Z O.O.

POIR

POIR

NR POIR.04.01.04-00-0123/17-00

Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej kamery na bazie niechłodzonej matrycy fotodetektorów z supersieci II rodzaju InAs/GaSb na pasmo 3 μm do 5 μm. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czas realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Zamówienie Nr2/2022

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego nr 2/2022, wybrana została oferta firmy Hexagon Metrology Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

Zakup jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie umowy nr: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2020

Odbiorca:

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51,  Lubiczów,

05-082 Stare Babice, Polska

NIP: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

e-mailem na adres: mech@telesystem.eu

T: + 48 22 722 00 15 wew. 112

F: + 48 22 722 00 15 wew. 201

Kryteria wyboru:

Warunkiem koniecznym do oceny ofert jest pełna zgodność z:

– minimalnymi warunkami specyfikacji technicznej

– warunkami finansowymi (waluta oferty, czas ważności oferty, czas dostawy, itd).

W ocenie porównawczej ofert brany pod uwagę będzie warunek:

– cena w PLN – 100%

Termin dostarczenia oferty:

04.03.2022 r. (na prośbę oferenta termin może zostać wydłużony)

Okres ważności oferty:

6 tygodni

Wymagana dostawa:

do 28 tygodni od złożenia zamówienia    

SPECYFIKACJA

OPIS:

 Współrzędnościowa maszyna pomiarowa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem.

WYMAGANIA:

 Wymagania ogólne:

 budowa portalowa

 • konstrukcja maszyny musi zapewniać wysoką sztywność oraz chronić przed wahaniami temperatury otoczenia
 • możliwość prowadzenia pomiarów w trybie ręcznym z wykorzystaniem panelu sterowania jak i w trybie CNC
 • funkcja kompensacji wpływu zmian temperatury otoczenia
 • maszyna musi posiadać stół granitowy (pełny granit) z otworami do mocowania detali;
 • maszyna musi być wyposażona w komputer PC umożlwiający bezproblemową współpracę z osprzętem i oprogramowaniem
 • maszyna musi być wyposażona w monitor minimum 24”
 • maszyna musi być wyposażona w kolorową drukarkę formatu A4

Wymagania techniczne:

Zakres pomiarowy

 • oś X co najmniej 700 mm
 • oś Y co najmniej 1000 mm
 • oś Z co najmniej 650 mm

Skanująca sonda pomiarowa

 • maszyna musi być wyposażona w dotykową sondę skanującą umożliwiającą stosowanie wymiennych końcówek pomiarowych prostych i gwiaździstych
 • sonda skanująca musi obsługiwać końcówki o długości co najmniej z zakresu od 20 mm do 200 mm
 • sonda skanująca musi obsługiwać końcówki gwiaździste o rozpiętości ramion co najmniej 100 mm
 • sonda skanująca musi obsługiwać końcówki o średnicy 0,3 mm i większe
 • sonda skanująca musi mieć możliwość pomiaru w trybie punkt-punkt jak i w trybie skanującym
 • sonda wraz z maszyną musi mieć możliwość pomiaru samocentrującego

 Głowica obrotowo-uchylna 

 • maszyna musi być wyposażona w automatyczną głowicę obrotowo-uchylną;
 • kąt indeksacji max 5˚
 • zakres obrotów:

kąt A   minimum  0˚-100˚

kąt B   +/-180˚

 • powtarzalność pozycjonowania max 0,5 µm

Dokładność maszyny pomiarowej

 • dokładność maszyny pomiarowej musi być określona wg normy ISO 10360
 • specyfikacja dokładności musi opierać się na oficjalnej specyfikacji producenta
 • dokładności dla temperatury pracy 18-22˚C (gradienty min 1˚C/godzinę, min 2˚C/dobę
  min 1˚C/metr)
MPEE0/E150 (ISO 10360/2) max 1,6 + L/ 333 [µm]
MPEPFTU (ISO 10360/2) max 1,6 [µm]
MPETHP/t (ISO 10360/2) max 3,0/45 [µm/s]
 • dokładności dla temperatury pracy 16-26˚C (gradienty min 1˚C/godzinę, min 5˚C/dobę
  min 1˚C/metr)
MPEE0/E150 (ISO 10360/2) max 1,8 + L/ 250 [µm]
MPEPFTU (ISO 10360/2) max 1,6 [µm]
MPETHP/t (ISO 10360/2) max 3,0/45 [µm/s]
 • test dokładności wykonywany na końcówce pomiarowej nie krótszej niż 50 mm

Dynamika maszyny pomiarowej

 • prędkość pozycjonowania 3D nie mniejsza niż 500 mm/s
 • przyspieszenie 3D nie mniejsze niż 1500 mm/s2

 Wyposażenie dodatkowe

 • magazyn głowic końcówek pomiarowych dla sondy skanującej, minimum 6 portów do przechowywania talerzyków trzpienia plus stosowne gniazda dla modułów skanujących jeśli konieczne
 • talerzyki trzpienia pomiarowego minimum 6 sztuk, w tym dwie sztuki do obsługi końcówek gwiaździstych
 • zestaw końcówek pomiarowych o długościach w zakresie co najmniej od 20 do 200 mm
 • sfera kalibracyjna ze świadectwem wzorcowania laboratorium posiadającego akredytację wg ISO 17025 

 Oprogramowanie pomiarowe

 • interfejs użytkownika w języku polskim z możliwością przełączania na inne języki (minimum angielski, niemiecki, francuski), w celu łatwego przygotowania raportu w języku innym niż polski
 • możliwość tworzenia programu pomiarowego w trakcie wykonywania na maszynie pomiaru części
 • pomiar podstawowych elementów geometrycznych (płaszczyzny, linie, okręgi, punkty, walce, stożki)
 • pomiar elementów złożonych (punkty powierzchniowe, rowki okrągłe i prostokątne, punkty krawędziowe, punkty narożne)
 • funkcje sprawdzania obecności otworów
 • pomiar powierzchni swobodnych znanych (na podstawie modelu CAD) i nieznanych (na podstawie fizycznej części)
 • programowanie na podstawie modeli CAD
 • możliwość importowania modeli CAD w formacie IGES, STEP, DXF, DWG
 • eksport wyników pomiaru do formatu EXCEL, PDF, TXT oraz reprezentacji graficznej zmierzonych elementów w formacie IGES oraz STEP
 • tworzenie raportów pomiarowych z możliwością ich dostosowywania do bieżących potrzeb

 Wymagania organizacyjne:

 • maszyna musi być zaopatrzona w instrukcję obsługi w języku polskim
 • oferta musi zawierać instalację maszyny oraz jej uruchomienie i kalibrację, wydanie certyfikatu z okresem ważności
 • oferta musi zawierać szkolenie dla co najmniej 3 operatorów, czas trwania szkolenia co najmniej 5 dni
 • maszyna musi być objęta co najmniej 12-miesięczną gwarancją producenta, z czasem liczonym od daty odbioru maszyny
 • oferent oraz producent maszyny musi mieć co najmniej 10 lat historii sprzedaży maszyn na terenie Polski
 • oferent musi gwarantować dostępności serwisu w ciągu 72 godzin
 • jeżeli oferentem nie jest producent maszyny, to oferent musi mieć autoryzację producenta oferowanej maszyny.

Wymagane informacje dotyczące ceny:

 • cena musi być wyrażona w PLN
 • koszt instalacji i szkolenia powinien być uwzględniony w ofercie podstawowej

Zamówienie Nr 1/2022

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego nr 1/2022 wybrana została oferta firmy “Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

SPEKTROMETR UV

Zakup jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie umowy nr: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2020

NIP: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

e-mailem na adres: optyka@telesystem.eu

T: + 48 22 722 00 15 wew. 121

F: + 48 22 722 00 15 wew. 201

Kryteria wyboru:

– cena: 90%

– warunki płatności i gwarancji (przedpłata, gwarancja): 10%

Termin dostarczenia oferty:

03.03.2022 r. (na prośbę oferenta termin może zostać wydłużony)

Okres ważności oferty:

6 tygodni

Wymagana dostawa:

Do 20 tygodni od złożenia zamówienia

Wymagane informacje dotyczące ceny:

– cena powinna być wyrażona w PLN, EUR lub USD;

– koszt instalacji i szkolenia powinien być zawarty w ofercie podstawowej.

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Spektrofotometr do pomiarów charakterystyk transmisji i refleksji filtrów optycznych w zakresie światła ultrafioletowego (UV), widzialnego (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR), wraz z komputerem, oprogramowaniem i uchwytami umożliwiającymi pomiar pod różnymi kątami.

SPECYFIKACJA

ParametrWymagania
 Zakres spektralny  Początek zakresu: 200 nm lub mniej
  Koniec zakresu: 3000 nm lub więcej
 Dokładność zadawania długości fali lub   zakresu spektrum  0.1 nm dla pojedynczej długości fali
  1 nm dla ustawienia skanowania
 Gęstość próbkowania  Próbkowanie co 0.01 nm
 Czas wykonania skanu w pełnym   zakresie i dużej szybkości  Możliwy do wykonania poniżej 60 sekund
 Dokładność długości fali (spektralna)  Poniżej 1 nm w całym zakresie spektralnym
 Powtarzalność długości fali (spektralna)  Poniżej 0.1 nm w zakresach 200nm-700nm
  Poniżej 0.35 nm w zakresie 700nm-3000nm
 System fotometryczny  Dwuwiązkowy, w tym 1 referencyjna
 Dokładność fotometryczna  ±0.005Abs lub mniejsza dla 1.0 Abs
  (pomiar na filtrze wzorcowanym)
 Powtarzalność fotometryczna  ±0.002Abs lub mniejsza dla 1.0 Abs
 Źródło świata  Źródła światła (lampy) z automatyczną korekcją pozycji
 Szumy  – stosunek szumu do sygnału: poniżej 5·10-4 (0.05%) w całym     zakresie  spektralnym – oznacza to poziom szumów mniejszy niż   1.95·10-4 Abs (dla 1.0 Abs)
 Software Funkcje: – zapis plików z danymi oraz parametrami pomiaru wraz z zachowaniem  historii zmian
 – możliwość pełnej kontroli (w celach np. automatyzacji procesu pomiarowego) funkcji oprogramowania za pomocą zewnętrznej (własnej) aplikacji, w tym eksport danych pomiarowych. W szczególności: możliwość ustawienia długości fali za pomocą zewnętrznego oprogramowania. Dołączona pełna dokumentacja komend oraz wyniku ich działania opisująca ściśle reguły komunikacji.
 – zmiana ustawień wyświetlonych wykresów – jednostek, zakresu, koloru, automatyczne skalowanie, nakładanie na siebie wykresów spektralnych
 – automatyczna analiza danych, funkcjami: znajdowania maksimów, wyświetlania wartości fotometrycznych, wyliczenia całki pod wykresem, wygładzania, różniczkowania
 – eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych
 – raportowanie w zdefiniowanym przez użytkownika układzie graficznym  (layout) 
 Próbki i akcesoria pomiarowe Akcesoria pomiarowe umożliwiające pomiary szklanych próbek o średnicy 20 mm+/-0.5mm, i grubości 1-2mm umożliwiające pomiar w transmisji i w odbiciu(pierwsza powierzchnia), pod katem z zakresu 0-10°
oraz jedną z dwóch poniższych opcji: 1) pomiary odbiciowe pod stałymi kątami co najmniej 5, po jednym       z każdego z następujących zakresów: 11°-20°; 21°-30°; 31°-40°; 41°-50°; 55°-65°                lub 2) pomiary odbiciowe pod zmiennymi kątami z zakresu co najmniej 30°-60° z możliwością zmiany kąta o nie więcej niż 2°
 Komputer Komputer z systemem operacyjnym co najmniej Windows 10 Pro, dysk typu SSD co najmniej 256 GB, 8 GB ram, z wbudowanym wyświetlaczem(laptop) lub z dołączonym ekranem(dołączony ekran powinien spełniać następujące wymagania: matowa matryca o przekątnej co najmniej 23 cali i rozdzielczości QHD 2560 x 1440 w 60 Hz lub większej, matrycy IPS, funkcją regulacji wysokości i odchylenia
 Inne– Certyfikat CE, certyfikat wg. normy ISO 9001, serwis na terenie siedziby zamawiającego
– zakup powinien zawierać koszt transportu, wniesienia, instalacji, szkolenia(z obsługi urządzenia i oprogramowania) na terenie siedziby zamawiającego

Zamówienie nr 2/2021

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego nr 2/202, wybrana została oferta firmy MPF Optics GbR.

Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym

Informujemy, że zmianie uległ termin składania ofert. Oferty można składać do 29 marca 2021r. (do końca dnia – UTC+2h)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021

Zestaw sfer i płaszczyzny odniesienia interferometru

Zakup jest finansowany w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce

Odbiorca:

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51,  Lubiczów , 05-082 Stare Babice, Poland

VAT: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

e-mailem na adres:

aswat@telesystem.eu

T: + 48 22 7220 978 wew .154

F: + 48 22 7220 978 wew. 201

Kryteria wyboru:

– zgodność ze specyfikacją – 50%;

– cena (Ex Works) – 50%;

Termin dostarczenia oferty:

24.03.2021

Okres ważności oferty:

Minimum do  23.05.2021.

Wymagana dostawa (Ex Works):

Do 14 tygodni od otrzymania oferty

SPECYFIKACJA:

OpisWymaganiaUwagi/Wymagania dodatkowe
Zestaw soczewek transmisyjnych + powierzchnia transmisyjna do 4‘ mocowania bagnetowegoZestaw 5 elementów:1) plano2) f / 0,753) f / 1.54) f / 3.35) f / 6.6 Nominalny F/# może się różnić +/- 10%
Powierzchnia odniesieniaWspółczynnik odbicia 4%PV ≤ λ / 15 (λ = 632,8 nm)Zminimalizowane średnich częstości przestrzennych, szczególnie w środkowej części apertury.PV≤ λ / 30 (λ = 632,8 nm) dla środkowej części apertury 33% po usunięciu 36 współczynników Zernike. Dopuszczalna  jest alternatywna metryka w celu ograniczenia średnich częstości przestrzennych.
Projektowa długość faliλ = 632.8 nm
Wymagania testoweInterferogram + cyfrowa mapa WFENależy dostarczyć certyfikat zgodności z wymaganiami
Materiał strefy odnieseniaKwarc topiony
Średnica wiązki wejściowej≥100mm
Temperatura pracy20°C +/- 3 °C
OpakowanieNależy dostarczyć elementy zestawu z indywidualnymi pudełkami do przechowywania

Wymagane informacje dotyczące ceny:

– cena powinna być wyrażona w EUR lub USD;

– cenę za każdą pozycję należy podać osobno;

– koszt transportu i ubezpieczenia należy podać osobno (opcjonalnie)

————————- Koniec zapytania ————————-

SZAFIR

SZAFIR

Nazwa projektu:

„Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych”

finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu:

„Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”

Celem projektu jest opracowanie rodziny naprowadzających głowic optoelektronicznych na IX poziomie gotowości technologii, 

możliwych do zastosowania zarówno w rozwiązaniach przeciwlotniczych (głowica wielospektralna) jak i przeciwpancernych (głowica obrazująca).

Lider: PCO S.A.

Konsorcjanci:

 • MESKO S.A.;
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
 • Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.;
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia;
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Wartość projektu: 46 440 271,00 zł

Wartość finansowania: 46 440 271,00 zł

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, 

przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”.

Wartość projektu

46 440 271 Zł

Wartość finansowania

46 440 271 Zł

Okres realizacji w latach

3 LATA

01.06.2021-31.05.2025

Rodzina Głowic Optoelektronicznych Dla Rakiet Sterowanych SEEKER​

NaZwa programu:

ROZWÓJ NOWOCZESNYCH, PRZEŁOMOWYCH TECHNOLOGII SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU OBRONNOŚCI PAŃSTWA PK. "SZARIR"

Projekt Finansowy Przez Narodowe Centrum Badań I Rorwoju ​

W RAMACH UMOWY NR DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021; 01.06.2021-31.05.2025

Projekt finansowy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu “Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”.

Celem projektu jest opracowanie rodziny naprowaszających głowic optoelektronicznych na IX poziomie gotowości technologii, możliwych do zastosowania zarówno w rozwiązaniach przeciwlotniczych (głowica wielospektralna) jak i przeciwności działania seekerów w warunkach poligonowych.

Program badań stosowanych

Program Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu, ustanowionym na art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest wdrażany w oparciu o konkursy na dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym.

Projekt zakończony

Nr PBS/B3/27/2015 „Pompowany diodowo, modułowy zestaw laserowy do zastosowań specjalnych” realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B

PBS3/B3/27/2015​

Czas realizacji:

01.01.2015 – 31.12.2017

Lider:

Wojskowa Akademia Techniczna

Zamówienie Nr 3/2021

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego nr 3/2021 wybrana została oferta firmy TRIOPTICS GmbH.

REQUEST FOR QUOTATION 3/2021

A measurement system for opto-mechanical characterization of lens

systems: for lens centering, center thickness and air gap measurement, and

precise manual lens alignment of optics.

The purchase is financially supported by the founding programme „Ścieżka dla Mazowsza”

by The National Centre for Research and Development, Poland 

Recipient

CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

ul. Warszawska 51,  Lubiczów , 05-082 Stare Babice, Poland

VAT: PL 524-010-38-48

Method to send the offer:

By e-mail to the address:

aswat@telesystem.eu

T: + 48 661 04 37 34(mobile)

F: + 48 22 7220 978 ext. 201

Selection criteria

– compliance with the specification – 50%;

– price(Ex Works) – 50%;

Offer delivery date:

July 5th 2021, 23:59 CET, (can be extended, on request)

Offer validity period:

Minimum until  August 5th 2021.

Required delivery (Ex Works):

Up to 14 weeks ARO

Specification:

Description Requirement Notes/additional requrements
1.Measurement and Alignment Methods 1.1 Lens centering measurement with one autocollimator in reflection1.2 Center thickness and air gap measurement1.3 Manual lens alignment and assembly1.4 Vertical configuration – sample optical axis: vertical
2. Sample dimensions and mounting system 2.1 Max. diameter: ≥ 150 mm2.2 Max. weight: ≥10 kg2.3 Motorised rotary stage with max runout ≤0.2μm2.4 Integrated x/y/tip/tilt stage
3. Lens Centering Measurement 3.1 Lens centering measurement accuracy: ≤0.2μm3.2 Measurement of spherical (concave, convex) and plano surfaces3.2 Operating wavelength: from VIS(380nm-720nm) range, preferable green3.3 Objective lens, at least one, exchangeable(thread or bayonet)3.4 Motorized stage with autocollimator fixture, travel ≥ 450 mm
4. Center Thickness and Air Gap Measurement 4.14.1 Center thickness and air gap measurement accuracy: ≤1 μm4.2 Max. optical thickness of the sample: ≥200 mm4.3 Operating wavelength: from range 1250nm-1400nm
5. Software  5.1 Motorised rotary stage control5.2 Motorised autocollimator stage control5.3 Measurement of centration errors of each lens of a multi-lens objective, min. 10 surfaces5.4 Measurement of lens thickness and airgap for multilens assembly, min. 10 surfaces5.5 Data export(txt, csv or xls)
Operating temperature 20°C +/- 3 °C
Mains 230V 50Hz
Installation and training Installation and training on CRW Telesystem-Mesko premises, but remote installation help and training  is also acceptable  Trained opticians familiar with such systems available on site for installation process

Required information concerned the price:

– price should be quoted in PLN, EUR or USD;

– transport and insurance cost shall be given separately (does not impact selection process)

————————-This the end of the enquiry ————————-

Ścieżka dla Mazowsza

ŚCIEŻKA DLA MAZOWSZA​

NR UMOWY: MAZOWSZE/0196/19-00 SYSTEM PROJEKCJI OPTYCZNEGO POLA INFORMACJI Z UŻYCIEM LASERA KASKADOWEGO.​

Czas realizacji: 01.01.2020-31.01.2022

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka dla Mazowsza

Przedmiotem projektu jest zbudowanie prototypu unikalnego projektora optycznego pola informacji pracującego w zakresie długości fal 4000-5000 nm.

Dofinansowano z budżetu państwa