Nr 1/2023

Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym

zapytania ofertowego nr 1/2023

wybrana została oferta firmy ENVIBRA Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023

wybrana została oferta firmy ENVIBRA Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023

Dostawa kompletnego stanowiska do badań wibracyjnych i udarowych 

Zakup jest finansowany w ramach programu „Szafir”

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce.
Na podstawie umowy nr: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2020

Odbiorca: CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o.

Lubiczów, ul. Warszawska 51

05-082 Stare Babice, Polska

NIP: PL 524-010-38-48

Sposób wysyłania ofert:

Oferty należy przesłać pocztą e-mail na adres: mtracz@telesystem.eu

Kryteria wyboru:

Warunkiem koniecznym do oceny ofert jest podanie:

– warunków finansowych (cena).

– terminu dostawy.

Oferty w których nie będą podane warunki finansowe oraz te, w których nie będzie podany termin dostawy, nie będą brane pod uwagę.

W ocenie porównawczej ofert brane pod uwagę będą kryteria:

– cena oferty brutto w PLN – 60 pkt.

– termin dostawy – 40 pkt.

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + T

gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena oferty brutto w PLN, 

T – liczba punktów przyznanych w ofercie w oparciu o kryterium – termin dostawy,

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające wyżej wymienionym kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 60,00 pkt. w kryterium cena oraz maksymalnie 40,00 pkt. w kryterium termin dostawy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma najwyższą liczbę punktów.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ponownych ofert, w których wskazana cena nie może być wyższa niż cena podana w pierwotnej ofercie.

Wyniki z przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane na stronie Zamawiającego, na której widnieje niniejsze zapytanie.

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Szczegółowy sposób oceny ofert pod kątem ceny oraz terminu dostawy znajduje się w dalszej części przedmiotowego Zapytania ofertowego nr 1/2023

Termin dostarczenia oferty:

Do 18.05.2023r. (włącznie)

Okres ważności oferty:

4 tygodnie

Wymagana dostawa:

do 4 tygodni od złożenia zamówienia  

Przedmiot:

Zestaw urządzeń i oprogramowania do wzbudzania i analizy drgań.

Specyfikacja:

Przedmiotowe urządzenie musi spełniać wymagania środowiskowe Unii Europejskiej oraz być certyfikowane CE. 

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymienionymi normami: 

 • PN-EN-60068-2-27,
 • PN-EN-60068-2-6,
 • PN-EN-60068-2-64,
 • NO-06-A103,
 • NO-06-A107,
 • MIL-810-G.

Elementy składowe stanowiska muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

1.  Układ wymuszenia obciążeń dynamicznych o następujących parametrach:

 • Maksymalne wychylenie elementu wykonawczego do pobudzeń harmonicznych nie mniej niż 50mm p-p,
 • Maksymalna siła wzbudnika do pobudzeń harmonicznych nie mniejsza niż 22kN,
 • Maksymalne obciążenie statyczne elementu wykonawczego w osi Z: nie mniej niż 300kg,
 • Masa ruchoma elementu wykonawczego nie większa niż 25kg, masa liczona bez osprzętu do chwytania próbek,
 • Rezonans zespołu wibroizolacji układu wymuszeń dynamicznych, poniżej 4Hz,
 • Rezonans elementu wykonawczego nie mniej niż 2600Hz,
 • Pole magnetyczne resztkowe, rozproszone nad stołem wibracyjnym, nie więcej niż 10 gauss, mierzone na wysokości 150mm od powierzchni mocowania głowicy wzbudnika,
 • Średnica elementu wykonawczego nie mniejsza niż 330mm, zawierająca co najmniej 25x otworów montażowych, M8 lub M10, do mocowania osprzętu do chwytania badanych próbek,
 • Rozmiar dodatkowego stolika wibracyjnego do pracy w osi pionowej nie mniej niż 450×450[mm] oraz o masie całkowitej stolika nie przekraczającej 12kg,
 • Masa całkowita układu wymuszającego obciążenia dynamiczne nie większa niż 1700kg.

2.  Układ kontrolno-pomiarowy do sterowania wymuszeń dynamicznych:

 • Co najmniej 4 kanały analogowe wejściowe typu BNC o rozdzielczości przetwornika A/C co najmniej 24bit, do pomiaru amplitud przemieszczenia i przyspieszenia, przetwornikami piezoelektrycznymi typu IEPE oraz TEDS, z możliwością przyszłej rozbudowy do co najmniej 8 kanałów analogowych pracujących synchronicznie w trybie sterowania lub monitoringu,
 • Co najmniej 1 kanał analogowy wyjściowy typu BNC o rozdzielczości przetwornika C/A minimum 16bit, do generowania sygnału napięciowego +/-10V AC, sterującego układem wymuszeń dynamicznych,
 • Interfejs łączności z PC za pomocą USB lub LAN,
 • Możliwość generowania sygnału harmonicznego w zakresie od 1Hz do 4900Hz lub w szerszym zakresie, z nadążnym sterowaniem układem wymuszenia obciążeniami dynamicznymi w pętli sprzężenia zwrotnego, zapewniając zadaną amplitudę i częstotliwość drgań na elemencie wykonawczym oraz badanej próbce,

– z możliwością nastawy co najmniej 50 punktów przejścia (przyspieszenie, prędkość lub przemieszczenie),

– z możliwością nastawy prędkości przemiatania co najmniej 5000Hz /min.

 • Możliwość generowania sygnału losowego w zakresie od 1Hz do 4900Hz lub w szerszym zakresie, z nadążnym sterowaniem układem wymuszenia obciążeniami dynamicznymi w pętli sprzężenia zwrotnego, zapewniając zadaną amplitudę i częstotliwość drgań na elemencie wykonawczym oraz badanej próbce,

– o rozdzielczości widmowej co najmniej 12 000 linii kontrolnych,

– możliwość nastawy testu poprzez skalowanie procentowe gęstości widmowej mocy, definicję nachylenia  zbocza widmowego dB/oct., skalowanie wartości skutecznej RMS, wprowadzanie wartości gęstości widmowej  mocy dla indywidualnych częstotliwościowych punktów przejścia
(z możliwością zdefiniowania co najmniej 1000 przejść).

 • Możliwość generowania sygnału udarowego w zakresie czasu trwania impulsu w zakresie co najmniej od 1ms do 1000ms, z nadążnym sterowaniem układem wymuszenia obciążeniami dynamicznymi w pętli sprzężenia zwrotnego, zapewniając zadaną amplitudę i częstotliwość drgań na elemencie wykonawczym oraz badanej próbce,

– z możliwością generowania impulsów o kształcie co najmniej: półsinusoidy, trapezoidy, prostokąta,  piłokształtnym,

– z możliwością zapisu sygnału sterującego impulsem (drive voltage), dla późniejszego odtworzenia (drive  recall) w innym cyklu badawczym.

 • Zainstalowany wyłącznik bezpieczeństwa zatrzymujący generowany sygnał z nastawnym opóźnieniem,
 • Licencja oprogramowania kontrolno-pomiarowego, przypisana do karty sterującej, bez konieczności odblokowywania funkcjonalności układu kontrolno-pomiarowego, dodatkowymi kluczami programowymi lub sprzętowymi (np. USB dongle).

3.  Układ pomiarowo-rejestrujący do archiwizacji przebiegu badania o następujących właściwościach:

 • Zapewnia rejestrację czasu trwania badania, liczbę zrealizowanych cykli wymuszeń dynamicznych oraz amplitud zmierzonych cykli dla wybranych punktów pomiarowych,
 • Posiada co najmniej 4 wejścia pomiarowe zapewniające funkcjonalność podłączenia sygnałów napięciowych, przetwornika typu IEPE oraz TEDS,
 • Rozdzielczość przetwornika A/C co najmniej 24bit typu SAR,
 • Prędkość próbkowania sygnałów co najmniej 20kS/s na kanał,
  bez redukcji prędkości przy zwiększeniu ilości kanałów podczas synchronicznego pomiaru,
 • Możliwość pomiaru sygnałów surowych oraz filtrowanych w dziedzinie czasu oraz częstotliwości,
 • Filtry sygnałowe nastawne: anty-aliasingowe, zmiennej nastawnej częstotliwości odcięcia, dolno- i górnoprzepustowe, śledzące,
 • Możliwość zaawansowanych obliczeń funkcyjnych na mierzonym sygnale, w czasie rzeczywistym, zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości, takie jak: statystyka (MIN/MAX/RMS/MEAN/Peak-Peak, itd.), całkowanie, różniczkowanie, działania algebraiczne, analiza FFT, obliczanie średnich kroczących i  zaawansowane obliczenia korelacji sygnałów,
 • Podgląd sygnału w formie okna oscyloskopowego, rejestratora taśmowego, analizatora widma, miernika cyfrowego, itd.,
 • Możliwość rejestracji mierzonego surowego sygnału w dziedzinie czasu oraz sygnału przeliczonego wybranymi funkcjami, o długości ograniczonej pojemnością wskazanego dysku rejestracji: z możliwością wskazania zewnętrznego dysku twardego,
 • Możliwość podglądu oraz post-analizy i przetwarzania zarejestrowanego wcześniej sygnału, za pomocą dostarczonego oprogramowania o wyżej wymienionej funkcjonalności, na dowolnej ilości komputerów klasy PC,
 • Wejścia pomiarowe zabezpieczone przed przepięciem co najmniej 50V (ciągłe) oraz 200V (chwilowe 10ms),
 • Zakres temperatury pracy układu pomiarowego co najmniej od -40°C do +85°C,
 • Szczelność układu pomiarowego IP67 lub wyższa, wytrzymałość na udary nie mniej niż 100g 6ms (wg. PN-EN-60068-2-27),
 • Licencja oprogramowania pomiarowo-rejestrującego, przypisana do karty pomiarowej, bez konieczności odblokowywania funkcjonalności układu pomiarowego, dodatkowymi kluczami programowymi lub sprzętowymi (np. USB dongle),
 • Interfejs komunikacji z PC za pomocą LAN, z możliwością połączenia większej ilości kompatybilnych wielokanałowych kart pomiarowych, zapewniając synchronizację sygnału pomiarowego ze wszystkich połączonych kart,
 • Zawiera komputer typu przenośnego (laptop) o następujących właściwościach:

– przekątna ekranu 15,6”

– procesor co najmniej Intel Core i5 (lub równoważny), minimum cztery rdzenie,

– pamięć RAM co najmniej 16 GB,

– dysk SSD co najmniej 512GB,

– złącze HDMI pełnowymiarowe, USB (trzy) w tym USB 3.0 (dwa),

– karta sieciowa min. 1 Gb/s, złącze Ethernet, WiFi i Bluetooth,

– czytnik kart pamięci,

– klawiatura pełnowymiarowa z klawiaturą numeryczną,

– system operacyjny Windows 10 Pro, 64 bit lub nowszy

– akumulator i zasilacz sieciowy,

– torba.

 • Zawiera przetwornik przyspieszenia typu IEPE o właściwościach:

– zakres częstotliwości przynajmniej 1 Hz – 5 kHz (dla odchylania charakterystyki czułości ±5%),

– zakres maksymalny >98 [m/s2] (peak),

– czułość przetwornika min. 50 [mV/g]

– waga – maksymalnie 10 g,

– złącze – z boku obudowy,

– przewód sygnałowy o długości min. 6 m zakończony wtykiem BNC,

– wkręt montażowy i adapter adhezyjny do jego przymocowania.

W celu potwierdzenia parametrów technicznych wymaga się przedstawienia broszur urządzenia lub kart katalogowych.

Wymagania serwisowe:

 1. Lokalizacja serwisu w Polsce.
 2. Możliwość przeprowadzenia prostej akcji serwisowej lub wsparcia technicznego „on-line” po wcześniejszym spisaniu umowy o poufności.
 3. Czas reakcji na zgłoszenie o konieczności interwencji  serwisowej gwarancyjnej lub pogwarancyjnej nie dłuższy niż 48 godziny.
 4. Dostępność części zamiennych z magazynów europejskich.
 5. Możliwość postawienia maszyny zastępczej na czas poważnej usterki.

Wymagania organizacyjne:

 1. Wraz ze złożoną ofertą Wykonawca powinien przesłać szczegółowe warunki instalacyjne przedmiotowego urządzenia w których zostaną określone wszelkie istotne parametry wymagane w celu poprawnego montażu urządzenia np. określenie minimalnej wielkości i warunków technicznych pomieszczenia
  w którym będzie zainstalowane przedmiotowe urządzenie, określenie wymaganego zasilania, określenie hałasu generowanego przez przedmiotowe urządzenie oraz urządzenia peryferyjne/osprzęt, itp.
 2. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu.
 3. Okres gwarancyjny to minimum 2 lata od daty zakończenia procedury instalacji.
 4. Instrukcja obsługi w języku polskim.
 5. Kompleksowa dostawa w docelowe miejsce pracy.
 6. Montaż elementów składowych stanowiska, integracje wszystkich podzespołów.
 7. Instalacja kompletnego stanowiska badawczego w docelowym miejscu pracy.
 8. Ustawienie i osiowanie wszystkich podzespołów.
 9. Uruchomienie stanowiska i testy rozruchowe.

    10. Próby odbiorcze na obiekcie o masie nie większej niż 20kg zgodnie z procedurami badawczymi opisanymi w normach:

a)   PN-EN-60068-2-27,

b)   PN-EN-60068-2-6,

c)    PN-EN-60068-2-64,

d)   NO-06-A103,

e)   NO-06-A107,

f)    MIL-810-G

11. Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi i eksploatacji stanowiska badawczego, minimum 1 dzień.

Wymagania dotyczące ceny oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

 1. Cena powinna być wyrażona w PLN.
 2. W przypadku, kiedy oferta zostanie złożona w walucie obcej, na potrzeby rozstrzygnięcia zapytania zostanie ona przeliczona na złotówki wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
 3. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena oprócz przedmiotowego zestawu urządzeń i oprogramowania do wzbudzania i analizy drgań musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie
  i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenie ofertowej brutto, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie posiadane informacje
  o przedmiocie zamówienia w szczególności koszt dostarczenia (transportu), instalacji oraz uruchomienia urządzenia w miejscu docelowym (CRW Telesystem-Mesko) jak również koszt szkolenia personelu Zamawiającego
  z obsługi i eksploatacji stanowiska badawczego, minimum 1 dzień.
 5. Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

           CN

C =              x 100 x 60 %

          Co

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1,00 % = 1,00 pkt.,

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

Co – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Wymagania dotyczące terminu dostawy oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

 1. Oferty z terminem dostawy do 30.06.2023r. otrzymają 40,00 pkt. natomiast oferty z terminem dostawy po 30.06.2023r. otrzymają 0,00 pkt.

Postanowienia końcowe: 

 1. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
 2. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
 3. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

      ——————- koniec zapytania ————————-

 Dofinansowano z budżetu państwa

COPYRIGHT © BY TELESYSTEM MESKO SP. Z O.O.