CRW Telesystem Mesko Sp. z o.o.

POLSKI LIDER SYSTEMÓW NAPROWADZANIA W TECHNICE RAKIETOWEJ I AMUNICYJNEJ

Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczowie, specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych na rzecz przemysłu obronnego.

Od początku swojego istnienia opracowuje, wdraża i produkuje zespoły optoelektroniczne i elektroniczne dla przenośnych systemów przeciwlotniczych. Jest też twórcą i producentem unikalnych w skali światowej fotodetektorów InSb i PbS, specjalistycznej optyki i nowoczesnych hybrydowych przedwzmacniaczy.

TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o. uczestnicząc w 1993 w Strategicznym Programie Rządowym „Nowoczesne technologie dla potrzeb rozwoju systemu obrony przeciwlotniczej wojsk i obiektów”, stał się liderem innowacji w zakresie projektowania i produkcji najbardziej newralgicznych elementów Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego GROM (PPZR GROM). Przez wszystkie lata swojej działalności Spółka konsekwentnie poszerzała spektrum działań bezpośrednio związanych z zestawami rakietowymi.

Aktualnie projektuje i wykonuje głowice samonaprowadzające różnych typów, mechanizmy startowe do systemów przeciwlotniczych będących na wyposażeniu Wojska Polskiego, układy autoryzacyjne, czy stanowiska kontrolno-pomiarowe. Równolegle prowadzi inne prace na rzecz krajowego przemysłu obronnego.

TELESYSTEM, współpracuje głównie z przedsiębiorstwami Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz z wieloma wiodącymi przedsiębiorstwami i instytutami naukowymi w kraju i za granicą. Potwierdzeniem profesjonalizmu i wysokich kompetencji jest uzyskanie przez firmę:

 • Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wytwarzanie i obrót bronią i amunicją (od roku 1998); 
 • Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej 1606H wydanego przez Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji;  
 • Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego nr SBPK 001512P.

Konsekwentny i stały rozwój zaowocował zwiększaniem zatrudnienia oraz rozbudową potencjału naukowo-badawczego Spółki. CRW TELESYSTEM-Mesko jest nowoczesną organizacją, która dokonuje realnego transferu wyników badań do przemysłu. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach, jesteśmy podmiotem produkującym zaawansowane technologicznie sprzęt i urządzenia.

Posiadamy zdolność do realizacji innowacyjnych rozwiązań w zakresie opracowania, projektowania, badania i produkcji zespołów optoelektronicznych i elektronicznych.

Zarząd


Prezes Zarządu – Janusz NOGA
Rada Nadzorcza
Przewodniczący – Tomasz Wojewoda

JANUSZ NOGA

PREZES ZARZĄDU 

Dr inż. Janusz Noga jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Funkcję Prezesa Zarządu CRW TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o. pełni od 2015. 
Jego działalność zawodowa i naukowa jest poświęcona opracowaniu i wdrażaniu do produkcji urządzeń wojskowych. 

Dr inż. Janusz Noga jest współautorem wyróżnionego urządzenia ostrzegającego o opromieniowaniu laserowym OBRA dla czołgu T-72. Był członkiem zespołu realizującego projekt opracowania i wdrożenia przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM, oraz jego kolejnych modernizacji zakończonych programem PIORUN. Kierował zespołem realizującym projekt opracowania i wdrożenia Urządzenia Szkolno-Treningowego UST-1  GROM/PIORUN. Współuczestniczył w opracowaniu układu detekcyjnego do rakiet dalekiego zasięgu klasy woda-woda będących w uzbrojeniu Marynarki Wojennej RP, w wyniku którego znacząco poprawiono parametry rakiety i wydłużono czas ich eksploatacji.

W latach 2008-2017 kierował pracami zespołów projektów rozwojowych realizowanych przez IOE WAT i CRW TELESYSTEM-MESKO:  

 • opracowanie modelu przedziału bojowego z optoelektronicznym zapalnikiem zbliżeniowym, przeznaczonym do przenośnego zestawu rakietowego
  GROM-M;
 • opracowanie modelu dwuspektralnej głowicy samonaprowadzającej o podwyższonej detekcyjności i odporności na zakłócenia termiczne PPZR GROM-M;
 • opracowanie głowicy samonaprowadzającej, czujnika zbliżeniowego oraz mechanizmu startowego w projekcie „Modernizacja przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM kryptonim PIORUN”.

Historia firmy

Inicjatorem powstania w 1993 spółki Centrum Rozwojowo Wdrożeniowe Telesystem-Mesko sp. z o.o. był zespół naukowców i konstruktorów pod kierownictwem profesora Zbigniewa Puzewicza. Wywodzących się z Wojskowej Akademii Technicznej i działających w ramach spółki Mikroel. Nowo powstała Spółka zaprosiła do współpracy Zakłady Metalowe MESKO w Skarżysku-Kamiennej. U podstaw tej koncepcji leżała konieczność stworzenia efektywnych form współpracy polskiej nauki i techniki z państwowym przemysłem zbrojeniowym, aby Wojsku Polskiemu dostarczać nowoczesne środki walki.

Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko Sp. z o.o., podjęło się realizacji kluczowych, z punktu widzenia przyszłego wyrobu, prac badawczo-rozwojowych związanych z częścią detekcyjno-sterującą pocisku. Wspólnie z ZM Mesko S.A. – koordynowania całego programu, łącznie z etapem wdrożenia i rozpoczęcia produkcji zestawów optoelektronicznych i elektronicznych, decydujących o tym, że powstający produkt nabierze cech broni inteligentnej.

W toku prac zbudowano, nie tylko niezwykle kompetentny zespół specjalistów i zdobyto nieocenione doświadczenia, ale zgromadzono także unikalną – nie tylko w skali polskiej – aparaturę kontrolno-pomiarową i stanowiska badawcze (m.in. symulator pocisku), a także wyposażenie produkcyjne. Wiele z tych urządzeń powstało w pojedynczych egzemplarzach specjalnie dla potrzeb realizacji wyrobu “GROM”. Zbudowano także skuteczne więzi kooperacyjne, angażując w proces produkcji kilkadziesiąt placówek naukowo-badawczych i zakładów produkcyjnych.

Od chwili wprowadzenia do produkcji docelowego przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM i rozpoczęcia jego dostaw do Wojska Polskiego, jest to jeden z najnowocześniejszych zestawów przeciwlotniczych w swojej klasie na świecie.

Produkowany całkowicie przez krajowy przemysł, włącznie z kluczowymi zespołami, nadającymi mu cechy broni inteligentnej. Na przestrzeni kilkunastu lat produkcji seryjnej zestawu, zrealizowano także szereg prac o charakterze badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym, między innymi: opracowano nowe zespoły głowicy samonaprowadzającej i czujnika zbliżeniowego.

 

Więcej o profesorze Zbigniewie Puzewiczu.


KLIKNIJ TUTAJ

Obszar działania

Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM-MESKO to polski lider systemów naprowadzania w technice rakietowej i amunicyjnej o dużym potencjale rozwojowym.

Producent optoelektroniki i mechanizmów startowych do zestawów rakietowych Grom, Piorun, SZP Poprad, ZUR-23-2KG Jodek-G, ZUR-23-2SP i ZSU-23-4MP Biała oraz systemu rakietowego KUSZA. Producent układów naprowadzania dla artyleryjskiej amunicji precyzyjnego rażenia (APR) i lekkiego przeciwpancernego zestawu rakietowego „Pirat”. 

CRW TELESYSTEM-MESKO specjalizuje się w pracach B+R oraz produkcji dla przemysłu obronnego. Opracowuje, wdraża i produkuje zespoły optoelektroniczne i elektroniczne dla przenośnych systemów przeciwlotniczych i przeciwpancernych. Jest twórcą i producentem unikalnych w skali światowej fotodetektorów InSb i PbS, specjalistycznej optyki i nowoczesnych hybrydowych przedwzmacniaczy.

CRW TELESYSTEM-MESKO w wyniku wieloletnich prac nad głowicami samonaprowadzającymi (GSN) do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych opracowało i wdrożyło szereg krytycznych technologii. Należą do nich: zdolność do kompleksowego projektowania i testowania systemów opto-elektronicznych; technologie precyzyjnego montażu elementów optycznych; technologie produkcji fotodetektorów opartych o InSb i PbS o wysokiej detekcyjności (D*>10^10 (cm*Hz^0.5/W). Wytwarzanie elektroniki np.: modułów przetwarzania do GSN; elektroniki mechanizmu startowego; czujnika zbliżeniowego i zapalnika oraz systemu zabezpieczenia przed niepowołanym użyciem.

CRW TELESYSTEM-MESKO opanowało również: technologie związane z produkcją laserów Nd:YAG do podświetlaczy celu/dalmierzy laserowych spełniających wojskowe wymogi środowiskowe dla pola walki, technologie dotyczące, zarówno modułu opto-mechanicznego, jak i integracji modułów elektroniki spodarki, kompasu, pomiaru azymutu i elewacji celu, kodowania (STANAG 3733).

Posiadamy unikalne kompetencje i jesteśmy otwarci na szeroką współpracę zarówno z przemysłem jak i ośrodkami naukowo-badawczymi.

PROFIL PRODUKCJI

Profil produkcji obejmuje różne podzespoły dla systemów przenośnych rakiet przeciwlotniczych, przeciwpancernych, amunicji precyzyjnego rażenia. Specjalizowane systemy treningowe oraz pozostały sprzęt pomocniczy.

Projekty rozwojowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • O R00 0082 06 – „Opracowanie modelu dwuspektralnej, odpornej na zakłócenia termalne, o podwyższonej wykrywalności, głowicy samonaprowadzającej GSN do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM-M”;
 • O R00 0012 06 – „Opracowanie modelu przedziału bojowego z optoelktronicznym zapalnikiem zbliżeniowym, przeznaczonym do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM-M”;
 • O R00 0012 09 – „Opracowanie modelu przedziału sterowania z elektronicznym proporcjonalnym wychyleniem sterów, przeznaczonego do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM-M”.
Projekty rozwojowe w zakresie Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego GROM

W ramach programu modernizacji GROM odpowiadaliśmy za opracowanie następujących projektów:
● głowicy samonaprowadzającej pocisku rakietowego GROM-M;
● czujnika zbliżeniowego;
● bloków elektroniki mechanizmu startowego;
● koncepcji optoelektronicznego celownika dziennego i nocnego.

Projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe Amunicji Precyzyjnego Rażenia

● Opracowanie i wykonanie laserowej głowicy śledzącej dla: „Systemu amunicji precyzyjnego rażenia do 120 mm moździerza RAK”;
● Opracowanie i wykonanie laserowej głowicy śledzącej dla „Systemu amunicji precyzyjnego rażenia dla samobieżnych haubic kal. 155 mm kryptonim KRAB i KRYL”;
● „Opracowanie i wdrożenie sytemu podświetlacza laserowego do 120 mm moździerza RAK;
● „Integracja systemu podświetlacza laserowego z systemem synchronizacji odpalania i opracowanie oprogramowania sprzętu dla samobieżnych haubic 155 mm KRAB i KRYL”.

Projekt rozwojowy w zakresie Przeciwpancernego Pocisku Kierowanego PIRAT

● „Opracowanie i wdrożenie lekkiego systemu ze sterowanym pociskiem rakietowym o zasięgu 2,5 km kryptonim PIRAT.

Własne programy rozwojowe

 

W ramach własnych programów rozwojowych opracowaliśmy Mobilny System Rakietowy „Kusza” z PPZR GROM/PIORUN.

Jest to autonomiczny system przeznaczony do obrony przeciwlotniczej klasy VSHORAD – zwalczania celów powietrznych w dzień i w nocy:

 • samolotów, śmigłowców, rakiet o prędkościach lotu do 320 m/s (rakiet manewrujących, rakiet przeciwradiolokacyjnych, rakiet powietrze – ziemia);
 • bezzałogowych aparatów latających i innych celów powietrznych na pułapach do 4 km oraz obserwacji sytuacji powietrznej i na ziemnej w otoczeniu MSR „KUSZA” na odległościach 10-12 km.

System cechuje duża siła precyzyjnego rażenia oparta o pociski rakietowe GROM/PIORUN, duża manewrowość oraz wysoki poziom ochrony przez wykorzystanie zdolności maskujących terenu. Konstrukcja Systemu pozwoliła na uzyskanie niskiej sygnatury w każdym widmie, od radarowego poprzez widzialne, podczerwone i akustyczne.

MSR “KUSZA” w pełni wykorzystuje możliwości i parametry pocisku rakietowego GROM/PIORUN –  autonomicznego przechwycenia i śledzenia celu. Zastosowane dzienne i nocne celowniki optoelektroniczne zwiększają możliwości bojowe pocisku.

Koordynator

CRW-Telesystem przy współudziale prof. Zbigniewa Puzewicza prowadziło prace badawcze nad nowymi metodami wyważania koordynatora głowicy samonaprowadzającej. Zaproponowane rozwiązanie wprowadzono w życie, co pozwoliło na radykalną poprawę jakości głowic samonaprowadzających.

Kompetencje

Unikalność zgromadzonego doświadczenia i oprogramowania umożliwia nam opracowanie i wdrożenie następujących technologii:

 • algorytmów sterowania i symulacji lotu pocisków rakietowych;
 • projektowanie i opracowanie specjalizowanych układów detekcji;
 • projektowanie układów optycznych;
 • montaż podzespołów optycznych, mechanicznych i elektronicznych;
 • konstruowanie aparatury i przyrządów optycznych, opto-mechanicznych i opto-elektronicznych. W szczególności, oprócz samych wyrobów, przedmiotem konstrukcji może być oprzyrządowanie technologiczne i kontrolne, niezbędne dla ich wdrożenia i montażu podzespołów optoelektronicznych wyrobów specjalnych;
 • wykonanie modeli i prototypów lub krótkich serii wyrobów optycznych, mechanicznych i opto-elektronicznych. Posiadamy możliwość wykonania: montażu, justowania i uruchomiania modeli, prototypów lub krótkich serii wszystkich projektowanych urządzeń, a w szczególności oprzyrządowania technologicznego i kontrolnego;
 • wykonanie modeli bądź gotowych wyrobów w technologii CNC na posiadanych centrach obróbczych oraz opracowanie sprawdzonych na wykonanych przez naszych inżynierów modelach kodów CNC na maszyny Klienta;
 • sporządzanie modeli 3D: części, zespołów lub urządzeń . W szczególności materiałów szkoleniowych i promocyjnych wyrobu, w postaci plakatów lub wersji elektronicznej;
 • projektowanie wielowarstwowych nowoczesnych obwodów drukowanych oraz mikroukładów hybrydowych, zawierających struktury niezabudowane o wysokiej odporności na wpływy technoklimatyczne i wysokiej niezawodności (również na skalę przemysłową);
 • przetwarzanie Dokumentacji Konstrukcyjnej do postaci elektronicznej;
 • wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej na podstawie niepełnej DK;
 • uczestnictwo w procesach wdrażania technologii, szkoleniu personelu, nadzorze i doradztwie technicznym;
 • wykonanie serii próbnych wyrobów optycznych, mechanicznych i opto-elektronicznych.

Technologie

Dynamicznie rozwijanym kierunkiem w naszej działalności są prace naukowo-badawcze i projektowe oraz opanowanie i wdrożenie technologii w dziedzinie elektroniki, mikroelektroniki, optyki i optoelektroniki. Prowadzą je doświadczeni i dysponujący wysokimi kwalifikacjami pracownicy, współpracujący w tym zakresie z szeregiem wyspecjalizowanych instytucji i firm, a także Instytutami Naukowymi i uczelniami m.in. Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Warszawską. Umożliwia to budowę układów elektronicznych i optoelektronicznych oraz urządzeń wykonawczych i pomiarowych, charakteryzujących się dużą wielofunkcyjnością, znacznym stopniem inteligencji, jakością odpowiadającą światowym wymaganiom. 

W projektowaniu analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz rozbudowanych systemów automatyki, szeroko stosowana jest symulacja komputerowa, co pozwala na dużą oszczędność czasu i kosztów. Stosowane przez naszych Pracowników programy komputerowe są w większości opracowaniami własnymi lub modyfikacją najnowszych wersji oprogramowania profesjonalnego. Telesystem dysponuje oprogramowaniem do:

 • projektowania i symulacji układów elektronicznych;
 • opracowania współczesnych procesów i budowy wieloprocesowych urządzeń elektronicznych;
 • projektowania laserów na ciele stałym;
 • projektowanie wielowarstwowych mikroukładów hybrydowych o wysokiej odporności na wpływy technoklimatyczne;
 • obliczeń i symulacji wieloosiowych układów optycznych (szczególnie detekcyjnych), a także metodami dyfrakcyjnymi;
 • projektowanie urządzeń mechaniki precyzyjnej;
 • symulacji wpływów atmosfery na propagację promieniowania o długości fal w zakresie od światła widzianego do dalekiej podczerwieni;
 • symulacji lotu rakiet.